มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านเพิ่มทรัพย์กาแฟสด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวประวินยา เนินทราย เจ้าหน้าที่หอการค้า มอบป้าย ของดีศรีสะเกษ รับรองโดยหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร้านเพิ่มทรัพย์ กาแฟสด