วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ส่งเสริมการค้า  พัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นมิตรแนะนำ  สัมพันธ์ราชการ