ประวัติหอการค้า

ประวัติหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ในอีสานตอนล่าง มีจังหวัดสุรินทร์อยู่ทางทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ทางทิศตะวันออก จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธรอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศใต้เป็นเทือกเขาพนมดงรัก คั่นประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 8,839.9 ตารางกิโลเมตร พลเมือง 1,422.527 คน อาชีพส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ พืชที่ขึ้นชื่อได้แก่ หอม กระเทียม ตอนล่างของจังหวัดมีการปลูกเงาะ ทุเรียน ได้ผลดี ด้านอุตสาหกรรม ยังไม่ก้าวหน้าพอ ส่วนพาณิชย์กรรมมีการค้าประเภทต่างๆ เหมือนจังหวัดใกล้เคียง คือ มีตั้งแต่หาบเร่ แผงลอย ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงศรีสะเกษ โดยทางรถไฟ 515 ก.ม. และโดยทางรถยนต์ 571 ก.ม. ผ่านจังหวัดอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามลำดับ
การริเริ่มให้มีศูนย์กลางธุรกิจ
ในเดือนกันยายน 2528 มีนักธุรกิจชั้นนำ 6 คน ได้พบปะหารือกันที่ห้องอาหารมิตรภาพในตอนค่ำ นักธุรกิจดังกล่าวคือ
1. นายมงคล อังคสกุลเกียรติ (นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ)
2. นายชวาล มหาสุวีระชัย
3. นายรงค์ บุษรารังษี
4. นายประกอบ เกียรติสุรนนท์
5. นายปองศักดิ์ ว่องพาณิชย์เจริญ
6. นายมนชัย ศักดิ์ศิรินุกูล
มีการพูดคุยกันถึงด้านธุรกิจต่าง ๆ มีความเห็นตรงกันว่าธุรกิจของจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มก้าวหน้าขึ้นมาก เพื่อความเข้มแข็งในการทำธุรกิจของจังหวัด สมควรจัดตั้งองค์กรเอกชนขึ้น ในที่สุดมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งหอการค้าจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ
การปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางราชการ
นักธุรกิจทั้ง 6 คน ได้นัดหมายกันไปพบนายคำนวณ ลีนาราช พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้นำในการไปเข้าพบนายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อทราบจุดประสงค์ของนักธุรกิจทั้ง 6 คนแล้ว ได้มีการปรึกษาหารือในรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้งหอการจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด จะให้การสนับสนุนเต็มที่
การประชุมครั้งแรกของคณะผู้ก่อการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 29 ตุลาคม 2528 นับเป็นวันสำคัญยิ่งของหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวคือ ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก (ครั้งที่ 1/2528 ) ณ ห้องประชุมห้องอาหารมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้มาประชุมจากภาคราชการ 2 คน คือ
1. พันโท สวัสดิ์ เล็กกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. นายคำนวณ ลีนาราช พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายประกอบ ปัญจเจริญศิริ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บันทึกการประชุม
ผู้มาประชุมจากภาคเอกชน 6 คน คือ
1. นายมงคล อังคสกุลเกียรติ ผู้เริ่มก่อการ
2. นายชวาล มหาสุวีระชัย ผู้เริ่มก่อการ
3. นายรงค์ บุษรารังษี ผู้เริ่มก่อการ
4. นายประกอบ เกียรติสุรนนท์ ผู้เริ่มก่อการ
5. นายปองศักดิ์ ว่องพาณิชย์เจริญ ผู้เริ่มก่อการ
6. นายมนชัย ศักดิ์ศิรินุกูล ผู้เริ่มก่อการ
ประเด็นสำคัญที่ที่ประชุมกล่าวถึง คือ
1. หลายจังหวัดได้ตั้งหอการค้าจังหวัด
2. เมื่อมีหอการค้าจังหวัดก็สามารถตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
3. พิจารณารายละเอียดบางประการ เช่น การเป็นสมาชิก หน้าที่ของสมาชิก ประโยชน์ต่าง ๆ จากหอการค้า
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งหอการค้า คณะผู้ก่อการช่วยกันออกไปก่อน
5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานให้ความสะดวกในการจัดตั้ง หอการค้า สถานที่ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การประชุมเริ่มเวลา 10.00 น. ใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ช.ม. คือปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.05 น.
การขอจดทะเบียนตั้งหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
คณะผู้ก่อการทั้ง 6 คน ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2528
ได้รับใบอนุญาตหอการค้าเลขที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2529 นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตในฐานะนายทะเบียน หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ทำการของหอการค้าฯ อยู่ที่ตึกมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ถนนอุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ต่อมาวันที่ 24 มีนาคม 2544 ได้ย้ายที่ทำการมายังเลขที่ 131 ถนนปลัดมณฑล ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกซึ่งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปี 2529 – 2530 มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 20 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายชวาล มหาสุวีระชัย ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เกียรติสุรนนท์ รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล อังคสกุลเกียรติ รองประธานกรรมการ
4. นายสมชัย โภควนิช เลขาธิการ
5. นายสรวุธ กุหลาบ เหรัญญิก
6. นายกนก บริบูรณ์ นายทะเบียน
7. นายพีรพล ลิขิตสุวรรณ ปฏิคม
8. นายมนชัย ศักดิ์ศิรินุกูล ประชาสัมพันธ์
9. นายบุญเล้ง วีสมหมาย กรรมการ
10. นายปองศักดิ์ ว่องพาณิชย์เจริญ กรรมการ
11. นายรงค์ บุษรารังสี กรรมการ
12. นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการ
13. นายชัยศักดิ์ เทพเกษตรกุล กรรมการ
14. นายเทิดศักดิ์ เสริมศรี กรรมการ
15. นายวิชัย อ่วมพันธ์เจริญ กรรมการ
16. นายสุชาย จริยานพิวาทย์ กรรมการ
17. นายธาตรี ลีธีระประเสริฐ กรรมการ
18. นายฉัตรชัย จิริวิภากร กรรมการ
19. นายวีระศักดิ์ สุชานิธิกุล กรรมการ
20. นายศรีแก้ว ตั้งเกียรติขุนหาญ กรรมการ

รายชื่อประธานกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน
นายชวาล มหาสุวีระชัย 2529 – 2530
นายชวาล มหาสุวีระชัย 2531 – 2532
นายชวาล มหาสุวีระชัย 2533 – 2534
นายชวาล มหาสุวีระชัย 2535 – 2536
นายชวาล มหาสุวีระชัย 2537 – 2538
นายชวาล มหาสุวีระชัย 2539 – 2540
นายชวาล มหาสุวีระชัย 2541 – 2542
นายวิทยา วิรารัตน์ 2543 – 2545
นายวิทยา วิรารัตน์ 2546 – 2547
นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ 2548 – 2552
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 2553 – 2557
นายวิทยา วิรารัตน์ 2558 – ปัจจุบัน

จำนวนกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2529 เริ่มตั้งหอการค้า 20 คน
พ.ศ. 2538 จำนวนกรรมการ 20 คน
พ.ศ. 2541 จำนวนกรรมการ 17 คน
พ.ศ. 2542 จำนวนกรรมการ 25 คน
พ.ศ. 2543 จำนวนกรรมการ 25 คน
พ.ศ. 2545 จำนวนกรรมการ 25 คน
พ.ศ. 2546 จำนวนกรรมการ 30 คน
พ.ศ. 2547 จำนวนกรรมการ 30 คน
พ.ศ. 2548 จำนวนกรรมการ 28 คน
พ.ศ. 2549 จำนวนกรรมการ 30 คน

จำนวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2529 เริ่มตั้งหอการค้า 62 คน
พ.ศ. 2538 จำนวนสมาชิก 137 คน
พ.ศ. 2540 จำนวนสมาชิก 164 คน
พ.ศ. 2541 จำนวนสมาชิก 83 คน
ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการสำรวจสมาชิก ปรากฏว่ามีสมาชิกย้ายไปจังหวัดอื่น ถึงแก่กรรม ลาออก สำรวจได้เพียง 83 คน
พ.ศ. 2543 จำนวนสมาชิก 100 คน
พ.ศ. 2544 จำนวนสมาชิก 114 คน
พ.ศ. 2545 จำนวนสมาชิก 139 คน
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการสำรวจสมาชิก ปรากฏว่าสมาชิกย้ายไปจังหวัดอื่น ลาออก