ส่งเสริมการค้า  พัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นมิตรแนะนำ  สัมพันธ์ราชการ