ร่วมการจัดเวทีพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570

ร่วมการจัดเวทีพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570

ส่งเสริมการค้า  พัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นมิตรแนะนำ  สัมพันธ์ราชการ