ร่วมการจัดเวทีพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เเละ นายสุรพล ตั้งคณสกุล ร่วมการจัดเวทีพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาทอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ