ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discssion โครงการย่อยที่3 เรื่อง”การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกสวน(ทุเรียน)

นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหสัดศรีสะเกษ ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discssion โครงการย่อยที่3 เรื่อง”การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา”ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่องทุเรียน :กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ