ประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจและคณะทำงานข้อมูลทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย ประธาน YEC SISAKET เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจและคณะทำงานข้อมูลทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ