ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครังที่๒/๒๕๖๓

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครังที่๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษชั้น ๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ