ร่วมการจัดเวทีพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570

ร่วมการจัดเวทีพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกิจกรรมนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โครงการยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกิจกรรมนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โครงการยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ

เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

1 2 3 4 51